©   Foto: Uffe Bengtsson/cbccom

Stadgar för Samfälligheten Erikslund 3

STADGAR

(pdf)

Index

§ 1 Firma

Samfällighetens firma är Samfälligheten Erikslund 3.

§ 2 Ändamål

Samfälligheten, som är ägare till fastigheten stadsägan nr 6544Q i Täby kommun, har till ändamål:

att förvalta de anordningar som anges i anläggningsbeslutet

att utöva de rättigheter och svara för de åligganden, som ankommer på samfälligheten i dess egenskap av ägare till nämnda fastigheter

att i övrigt tillvarataga delägarnas gemensamma intresse.

§ 3 Medlemskap

Medlem i samfälligheten är ägaren till fastigheterna stadsägorna 6544T – 6544 BÄ varvid varje fastighet äger en röst.

Rösträtten är ej bunden till den lagfarne ägaren utan kan utövas av någon inom familjen eller befullmäktigat ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem.

§ 4 Styrelse

För samfälligheten skall finnas en styrelse med säte i Erikslund. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter jämte tre suppleanter.

Styrelseledamöterna väljs för en tid av två år, dock att då styrelseval första gången äger rum enligt dessa stadgar två styrelseledamöter väljs för endast ett år. Suppleanterna väljs för en tid av ett år.

Ordförande.

Stämman utser ordförande i styrelsen. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 5 Firmatecknare

Samfällighetens firma tecknas av två av styrelsens ledamöter i föreningen.

§ 6 Revisorer

För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper skall väljas två revisorer jämte en suppleant. Revisionen skall vara verkställd senast den 1 mars då också revisionsberättelsen skall vara överlämnad till styrelsen.

§ 7 Styrelsens åliggande

Det åligger styrelsen att i överensstämmelse med fastighetsägarnas beslut i den mån dessa icke strider mot lag eller mot anläggningsbeslut

att företräda samfälligheten i förhållande till tredje man,

att utöva de befogenheter som tillkommer samfälligheten i förhållande till fastighetsägarna,

att ombesörja arbete som fordras för samfälligheten,

att tillse att de förmåner som samfälligheten har till uppgift att bereda fastighetsägarna kommer dessa tillgodo utan att någon fastighetsägare missgynnas,

att uttaga fastighetsägarnas bidrag,

att låta föra samfällighetens räkenskaper enligt vad som i allmänhet gäller om bokföring samt

att i övrigt handha samfällighetens angelägenheter,

att föra protokoll över styrelsens sammanträden.

§ 8 Styrelsens beslut

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig vid sammanträde. Vid lika rösttal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Styrelseledamot äger ej taga befattning med angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot samfällighetens.

Styrelsen är beslutsför med tre närvarande ledamöter eller tjänstegörande suppleanter. Ledamot eller tjänstegörande suppleant som är närvarande vid styrelsesammanträdet anses deltaga i styrelsens beslut om han inte anmäler reservationer mot beslutet.

§ 9 Uttaxering

Bidrag uttages genom att styrelsen årligen upprättar och på samfällighetsstämman ger fastighetsägarna del av budgetförslag upptagande det belopp som styrelsen föreslår skall uttaxeras, vad därav anlöper på varje fastighetsägare och tiden för inbetalningen.

Förslår ej tillgängliga medel till betalning av klar och förfallen skuld för vilken samfälligheten svarar, åligger det styrelsen att ofördröjligen upprätta och på stämman ge fastighetsägarna del av särskild debiteringslängd samt att omedelbart uttaga vad som fordras.

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 01.01 – 31.12.

Bokslut och styrelseberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari året därpå.

§ 11 Stämma

Fastighetsägarnas rätt att deltaga i handhavandet av samfällighetens angelägenheter utövas på samfällighetesstämma.

Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men äger ej rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt. Fastighetsägare eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot samfälligheten.

Ordinarie stämma skall årligen hållas före mars månads utgång å tid och plats som styrelsens bestämmer.

Extra stämma skall utlysas då styrelsen eller revisorerna därtill finner anledning, ävenså då minst tolv av samfällighetens röstberättigade medlemmar i skriftlig framställning till styrelsen för uppgivet ändamål påfordrat sådant.

§ 12 Ordinarie stämma

Vid ordinarie stämma i mars skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 2. Justering av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll tillika röstlängd
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Styrelseberättelsen jämte fråga om ansvarsfrihet
 6. Revisionsberättelsen jämte fråga om ansvarsfrihet
 7. Val av styrelseordföranden
 8. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 9. Val av kvartersgårdsföreståndare (1 år)
 10. Val av medlemmar i poolgruppen (1 år)
 11. Val av aktivitetsgrupp för kvartersgården (1år)
 12. Val av revisorer jämte suppleant
 13. Val av valberedning (3 st)
 14. Inkomna motioner
 15. Fastställande av utgifts- och inkomst-stat för det kommande verksamhetsåret samt beslut om uttaxering för samma tid

§ 13 Kallelse

Kallelse till samfällighetsstämma sker genom styrelsen. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas samt tid och plats för stämman. Kallelse skall ske senast tre veckor före samfällighetsstämman.

§ 14 Beslut

Som stämmans beslut gäller den mening som erhållit det högsta rösteantalet. Personval avgörs vid lika röstetal genom lottning. Övriga frågor avgörs av ordförandens utslagsröst. Över beslut som fattas på stämman skall, genom styrelsens försorg, föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för fastighetsägarna senast två veckor efter stämman.

§ 15 Motioner

Motioner skall för att kunna upptas till behandling vid ordinarie stämma vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämmans hållande.

§ 16 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande antas vid två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie. 2/3 majoritet skall gälla.

§ 17 Användning av fonderade medel

Samfällighetens fonderade medel får endast användas enligt beslut taget på ordinarie samfällighetsstämma eller extra stämma.

Erikslund 3 © 2019 • Powered by Cbccom